Správa nemovitostí

I. oblast ekonomická a administrativní

 • poskytování kompletního poradenství při zakládání právnických osob pro správu společných částí privatizovaných domů včetně předání všech vzorů dokladů se založením právnické osoby souvisejících
 • odborná pomoc a spoluúčast při přebírání privatizovaných domů od původního majitele do vlastnictví a správy nových vlastníků
 • vedení přehledné evidence a dokladů o příjmech a výdajích spojených se správou domu, odděleně na úsek oprav a udržování a zvlášť na úsek služeb souvisejících s užíváním jednotek jednotlivých vlastníků a s užíváním společných částí domu
 • zpracovávání návrhu výše záloh na služby související s užíváním jednotek a společných částí domu včetně výše příspěvků do fondu oprav
 • provádění změn předpisu záloh na poskytované služby v případě úpravy cen, nebo v případě změny skutečností některého z vlastníků jednotek, rozhodných pro změnu sjednaných záloh /např. změna počtu členů v jednotce/
 • provádění vyúčtování nákladů spojených s užíváním jednotek a společných částí domu, tzn. vyúčtování dodávky tepla a TUV, pitné vody, el.energie, servisu a údržby výtahů a ostatních nákladů
 • finanční poradenství při získávání zdrojů financování pro opravy (bankovní úvěry, poradenská činnost při získávání státních dotací …)
 • vedení účetnictví v souladu se platnými právními předpisy, včetně zpracování příslušných daňových přiznání
 • vedení evidence vlastníků dle požadavků zástupců vlastníků
 • zajišťování podkladů pro právní vymáhání pohledávek

II. oblast provozní a technická

 • smluvní zajištění dodávek služeb a energií (el. energie, teplo, SV, TUV, provoz výtahu, odečty měřidel, úklidová služba apod.)
 • smluvní zajištění a odstranění drobných oprav objektu
 • smluvní zajištění provádění revizí vyhrazených technických zařízení dle příslušných ČSN a dalších platných technických a zákonných předpisů, sledování doby platnosti revizí a ostatních technických lhůt včetně odstranění závad z revizí vyplývajících.
 • smluvní zajišťování provádění protipožárních prohlídek ve lhůtách stanovených příslušnou směrnicí o požární ochraně
 • smluvní zajištění údržby zelených ploch
 • smluvní zajišťování nepřetržité havarijní služby prostřednictvím havarijního dispečinku ThmÚ s.r.o. nebo jiných smluvních partnerů
 • smluvní zajištění výhodného pojištění společných částí domu proti živelným pohromám, či proti dalším rizikům, včetně pojištění z odpovědnosti za provoz domu u České pojišťovny a.s., případně u jiných pojišťoven
 • zajišťování komplexní rekonstrukce domu včetně optimálního způsobu financování (výhodné bankovní úvěry, státní dotace)
 • organizování případných výběrových řízení nebo technická spolupráce na výběrových řízeních

III. Podpora orgánů společenství

 • na základě výzvy výboru SVJ správce poskytuje podporu při přípravě shromáždění, kontroluje účastníky dle evidence vlastníků, zajišťuje přípravu a zpracování hlasování, zajišťuje zápis ze shromáždění.
 • účast správce na jednáních výboru, kontrolní komise, či shromáždění vlastníků, případně na dalších jednání na podkladě výzvy výboru SVJ, či kontrolní komise (KK)

 

R.K. SEDAB, s.r.o.

Mírová ul. 2824/1, 400 11 Ústí nad Labem 11

mobil: +420 724 322 203
e-mail: sedab@sedab.cz
 
IČ: 64651525
DIČ: CZ64651525